Orde do día:

1º/ Aprobación da Acta da Asemblea anterior.
2º/ Estado actual das contas. Balance do último semestre.
3º/ Altas e baixas de socios.
4º/ Balance de actividades do último semestre.
5º/ Presentación da Chioglossa nº 3.
6º/ Estado actual das publicacións e páxina web.
7º/ Situación das actividades de 2011.
8º/ Situación dos proxectos de custodia do territorio.
9º/ Rogos e preguntas.

Xunto coa convocatoria de Xunta Xeral, remitiuse aos socios a seguinte documentación:

  • Borrador da Acta da Asemblea anterior
  • A Mobella nº18
  • Tríptico do Proxecto Moucho
  • Tríptico con información actualizada do Grupo para a campaña “Socio fai un Socio”
  • Tríptico da Fundación Fragas do Mandeo