Recentemente, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia posicionouse en favor da caza como actividade cun “papel fundamental para dinamizar a economía rural e para o mantemento do equilibrio ecolóxico“. (ver nota de prensa da CMATI do 16/05/2015).

Tempo antes, o colectivo Matar por Matar Non presentou unha queixa ante o Valedor do Pobo a raiz da aprobación da Lei 13/2013, de caza de Galicia, que permite a práctica da caza en vías de comunicación asfaltadas, en contraste coa anterior lei que a limitaba a sendeiros pouco frecuentados e sempre que as condicións de seguridade o permitiran.

Ante esta queixa, o Valedor formula á administración cinexética a seguinte RECOMENDACIÓN:
Debe desenvolverse pola vía normativa que estime procedente, o criterio interpretativo principal para considerar unha vía pública como zona de seguridade a efectos cinexéticos.
Asemade, semella oportuno impulsar o procedemento de declaración dun terreo como non cinexético para os efectos establecidos no artigo 37 da lei 13/2013, de caza de Galicia.

Por este motivo, o colectivo Matar por Matar Non ven de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas para solicitar que esta recomendación se atenda, e que a actividade cinexética non supoña unha ameaza nen impida aos cidadáns-non-cazadores gozar do medio.

Para coñecer máis detalles sobre este asunto, incluidos os informes do Valedor do Pobo, visita a web de Matar por Matar Non.